Olika typer av fyrar

Posted on: juli 5, 2017 Posted by: linus Comments: 0

Olika typer av fyrar

Inom båtlivet och vid färd på vatten är fyrar en viktig komponent att ha hålla reda på. Grundidén med en fyr är att den ska vara väl synlig och antingen vara utformad så att den vägleder sjöfararna eller så ska den ge varningar om eventuella faror för skeppen. Dagens stora fyrar är många gånger målade i vitt och rött då dessa färger syns väl på långt håll i dagsljus. När mörkret har lagt sig fungerar istället en kraftig lampa inuti fyrtornet som en varningssignal.

Äldre tiders fyrar

De permanenta fyrar som Sverige har idag är inte mer än ett par hundra år gamla på sin höjd men det är dock som så att fyrar finns nämnda mycket längre bak i historien än så. Det vanliga tillvägagångssättet för att varna eller vägleda seglarna var att tända eldar, antingen på klippor, i hamnar eller ovanpå platta torn. På mindre orter gick det även bra att använda så kallade vippfyrar, där en eld tändes i ett kärl och sedan hissades upp mot himlen med hjälp av en träställning som hade en hävstång.

Den mest berömda fyren, historiskt sett, är fyrtornet i Alexandria i Egypten. Fyren var ett av de sju underverken och den var byggd på ön Faros. Som kuriosa kan nämnas att ’faro’ än idag betyder just ’fyr’ eller ’ljus’ och kanske är det därifrån som svenskan har fått sitt namn på detta sjöfartstorn.

Olika sorters fyrar

Idag kan fyrar delas in i fem olika sorter:

  • Kustfyrar ger båtar guidning när dessa färdas i närheten av kusterna. Fyrarna, som även kallas för angöringsfyrar, är ofta högt belägna samt har både ett starkt ljus och en stark färg så att de ska synas väl.
  • Hamnfyrar finns vid hamnar och är byggda för att leda båtarna på rätt led in i hamnen.
  • Ledfyrar finns utstakade längs med sjöfartslederna, framförallt runt kuster och skärgårdar, där de visar båtarna hur de ska färdas för att följa leden.
  • Fiskefyrar är en typ av fyr som framförallt byggs vid fiskeorter där farvattnen kan vara svåra att se i och de är helt sonika till för att leda båtarna hemåt mot land.
  • Varningsfyrar är den femte och slutliga huvudtypen av fyr och dessa har som uppgift att varna för eventuella hinder i området, såsom exempelvis kablar.